Šta je ekosfera?

Termin ekosfera se može smatrati sinonimom za biosferu

ekosfera

Slika Ivana Bandure u Unsplash-u

Reč ekosfera se može smatrati sinonimom za biosferu, jer se oba termina odnose na sloj Zemlje koji naseljavaju živa bića. Međutim, koncept ekosfere se više koristi da bi se naglasili međusobni odnosi između živih bića i abiotičke sredine.

Šta je ekosfera?

U ekologiji, ekosfera se može shvatiti kao deo Zemlje koji obuhvata biosferu i sve ekološke faktore koji utiču na žive organizme u njoj.

To znači da se ekosfera sastoji od elemenata koji se nalaze u drugim sferama Zemlje i koji su neophodni za održavanje života na njoj.

 • Litosfera: je čvrsti sloj, formiran od zemlje i stena;
 • Hidrosfera: je tečni sloj, formiran od reka, jezera i okeana;
 • Atmosfera: je gasoviti sloj;

Biotički i abiotički faktori

Kao što je istaknuto, ekosfera je sastavljena od mreže međusobnih veza između svih živih organizama i abiotskih faktora sredine u kojoj žive. Biotički i abiotički faktori predstavljaju postojeće odnose koji omogućavaju ravnotežu ekosistema.

Biotički faktori se sastoje od živih zajednica u ekosistemu, kao što su biljke, životinje i mikroorganizmi. Abiotički faktori su fizički, hemijski ili geološki elementi životne sredine, odgovorni za određivanje strukture i funkcionisanja ovih zajednica. Primeri abiotičkih faktora:

 • Neorganske supstance;
 • Органски састојци; састојци органског порекла;
 • Klimatski režim;
 • Temperatura;
 • Light;
 • pH;
 • Kiseonik i drugi gasovi;
 • Moisture;
 • Ground.

Karakteristike ekosfere

Biosfera je skup svih Zemljinih ekosistema. Proteže se od visokih planina do dna mora. Na ovim različitim lokacijama, uslovi životne sredine takođe variraju. Dakle, prirodna selekcija deluje na različite načine na živa bića u svakom regionu. Ekosistemi se mogu podeliti na:

 • Prirodni ekosistemi – šume, šume, pustinje, livade, reke i okeani;
 • Veštački ekosistemi – izgrađeni od strane ljudi, kao što su brane, akvarijumi i plantaže;

S obzirom na fizičko okruženje, ekosistemi se takođe mogu klasifikovati kao:

 • Kopneni ekosistemi;
 • Vodeni ekosistemi.

Kada posmatramo pejzaž, primećujemo postojanje diskontinuiteta – obala reka, granica šuma i ivica polja – koje često koristimo da razgraničimo različite ekosisteme manje ili više definisane posebnim aspektima flore koja se razvija. Međutim, kada se iz šume kreće u preriju, na primer, drveće ne nestaje naglo. Postoji prelazna zona, gde je drveće sve manje u izobilju.

Dakle, moguće je, u nedostatku dobro definisanih granica i nepremostivih granica, sve ekosisteme na planeti smatrati delom ogromnog ekosistema zvanog ekosfera. Ovaj gigantski ekosistem obuhvata sva živa bića koja, kao celinu, čine biosferu i površinu Zemlje koju naseljavaju i koja predstavlja njen biotop.

Biotop se može definisati kao „minimalno stanište koje podržava postojanje i opstanak populacija životinja i biljaka u redovnim abiotičkim uslovima“.

ljudske akcije

Ljudska bića su odgovorna za izazivanje nekoliko promena u biosferi, koje izazivaju neravnotežu. Kao rezultat toga, Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) kreirala je program pod nazivom „Čovek i biosfera“. Osnovni cilj programa je odlaganje efekata ljudskog delovanja u biosferi kroz zaštitne mere. Tako je jedan od pronađenih puteva bio stvaranje rezervata biosfere.

Rezervati biosfere su oblasti kopnenih ili morskih ekosistema rezervisane za razvoj istraživanja, kao i studije usmerene na resurse koje ekosfera može da ponudi. U svetu postoji oko 669 rezervacija, od kojih se sedam nalazi u Brazilu. Rezervati u Brazilu su: Atlantska šuma, Zeleni pojas SP, Serado, Pantanal, Caatinga, Centralna Amazonija i Sera do Espinhaso (MG).

 • Saznajte više o ovoj temi u članku "Šta je biosfera?"